نه دوست من !

زبانت ذوالفقار نیست . تیر دو سر حرمله ست که چنان به چله ی دهانت کشیدی . . .

 که هم قلبم را درید و هم گلویم را .

 

× بعدها خواهم گفت . . .