آهنگ ( یا طیب القلب  وینک ؟ با صدای عبدالمجیدعبدالله را که گوش می دهم ...

خیلی اتفاقها در من می افتد و در خود می افتم !

بر میگردم به سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج و . . .

امان از این دوگانه های عشق و نفرت ، که گاه با شنیدن آهنگی در تو رخ می دهند و  باعث می شوند برای دقایقی ؛ حالت شبیه زن نازایی بشود که کودکی به اشتباه او را مامان صدا زده .

آه از این تلاقی تلخ و شیرین یادها و  . . .  آهنگها !

 

× فکر می کنم همه ی آنچه که میخواستم بگم رو  تو این یک سطر گفتم .