آه که چقدر حالم خوب است!

و ملالی نیست

 جز لالی

 جز بیداری .

دستم را بگیر و ببر

برسان ... 

به میدان آزادی

به آزادی میدانها .

 تهران یا کرمانشاه 

فرقی نمی کند  .

می خواهم  

خودم را آتش بزنم  !